นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

ข้อมูลว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 13 ของกฎหมายฉบับที่ 196/03 "การคุ้มครองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล"
(โปรดทราบว่ากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลของอิตาลีนั้นรวมข้อกำหนดสหภาพยุโรปเลขที่ 95/46/EC ลงวันที่ 24 ตุลาคม 1995 และเลขที่ 2002/58/EC ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2002 ไว้ด้วย)

ผู้ถือครองข้อมูล ได้แก่ Azimut Benetti SpA
ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Via M. Coppino 104-55049 Viareggio (LU) ITALY

ผู้จัดการด้านการประมวลผลข้อมูล ได้แก่ ดร. โจวานนา วิเท็ลลี พำนักที่สำนักงานของบริษัท

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้จะถูกนำไปใช้ตามข้อกฎหมาย รวมถึงหลักปฏิบัติด้านภาษีและการบัญชี นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้ยังจะถูกนำไปใช้เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันตามสัญญาที่มีในปัจจุบันและข้อผูกพันตามสัญญาที่มีมาก่อนหน้าของบริษัทของคุณด้วย

กฎการประมวลผลข้อมูล
ข้อมูลจะถูกประมวลผลตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยตามที่กำหนดโดยกฎหมายอิตาลีซึ่งมีระบุไว้ข้างต้น ข้อมูลจะถูกประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่หรือผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ การนำข้อมูลไปใช้จะยึดตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเคร่งครัด และจะต้องมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลนั้นๆ

ลักษณะของการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลถือเป็นข้อบังคับเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น หากไม่มีการแสดงข้อมูล การกระทำตามสัญญาจัดหาสินค้าก็อาจไม่สามารถบรรลุผลได้

ประเภทของหน่วยงานที่อาจได้รับแจ้งข้อมูล
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายหรือกฎระเบียบ อาจมีการแจ้งข้อมูลในกรณีจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการบริหารปกครอง เพื่อกระทำการตามข้อผูกพันในสัญญา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองทางกฎหมาย นอกจากนี้ยังอาจต้องแจ้งข้อมูลแก่หน่วยงานที่จำเป็นต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบได้กำหนดไว้
ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดของข้อผูกพันตามสัญญา กฎหมาย หรือกฎหมายแห่งสหภาพยุโรป หรือตามคำร้องขอเฉพาะซึ่งกำหนดไว้เพื่อให้สัญญาเสร็จสมบูรณ์ อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลของคุณ (แม้อาจเป็นการชั่วคราวและมีเงื่อนไข) ภายในสหภาพยุโรปและแก่รัฐบุคคลที่สามตามข้อกำหนดเฉพาะในมาตรา 42-43-44 ของกฎหมายฉบับที่ 196/03

สิทธิของผู้ใช้ (มาตรา 7 ของกฎหมายฉบับที่ 196/03)
ผู้ใช้มีอำนาจในการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในมาตรา 7 ของกฎหมายฉบับที่ 196/2003 และสามารถ:
- ได้รับการยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนนั้นมีอยู่หรือไม่ และเคยมีการใช้งานในลักษณะถูกนำไปแจ้งต่อหน่วยงานอื่นหรือไม่;
- ได้รับแจ้งถึงแหล่งที่มาของข้อมูล วัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลที่ใช้ หลักการที่ใช้เมื่อประมวลผลข้อมูลโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดของบุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ หน่วยงานที่มีสิทธิ์ได้รับแจ้งข้อมูลนั้น;
- ร้องขอข้อมูลที่มีการปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติม;
- ร้องขอการยกเลิก การเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือการปิดกั้นข้อมูลที่ถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย;
- คัดค้านข้อมูลที่ประมวลผลไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุผลทางกฎหมาย แม้การกระทำนั้นจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวก็ตาม;

เมื่อต้องการใช้สิทธิ์ คุณสามารถติดต่อผู้จัดการฝ่ายสิทธิส่วนบุคคลด้วยการส่งอีเมลมายังที่อยู่ต่อไปนี้: infoprivacy@azimutbenettigroup.com